Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1374
Na osnovi članka 116. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i članka 19. stavka 1. podstavka 17. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine, uz mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) na slobodan izbor doktora medicine i dok­tora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

Članak 2.
Pod slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije podrazumijeva se izbor doktora, odnosno promjena izabranog doktora na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.
Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite iz članka 1. ovog Pravilnika bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.
Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora doktora, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.

Članak 4.
Prilikom izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba može se opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).
Za maloljetnu osobu ili osobu pod skrbništvom izbor doktora iz stavka 1. ovoga članka obavlja roditelj ili skrbnik.

II. IZBOR ILI PROMJENA IZABRANOG DOKTORA
Članak 5.
Osigurana osoba koja nema izabranog doktora izbor doktora može izvršiti u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora (u daljnjem tekstu: izjava) koju preuzima u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati.
Osigurana osoba može izvršiti promjenu izabranog doktora nakon isteka godine dana od dana njegovog izbora ispunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje.
Izbor, odnosno promjenu izabranog doktora osigurana osoba može ostvariti pri doktoru koji u skrbi ima manji broj od maksimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u skladu s općim aktom iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.
Osigurana osoba svojim potpisom ovjerava točnost unesenih podataka u izjavi iz stavka 1. i 2. ovog članka u postupku izbora, odnosno promjene izabranog doktora.
Podatke na tiskanicu izjave unosi i izabrani doktor, te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije.
Tiskanica izjave iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 6.
Ovjeru podataka iz izjave provodi služba područnog ureda Zavoda nadležna prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu izjave dostavio.
Nakon provedene ovjere podatka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora služba područnog ureda Zavoda dostavlja jedan primjerak ovjerene tiskanice izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika.
Kada ovjeru podataka o izboru ili promjeni izabranog doktora nije moguće provesti, nadležna služba područnog ureda Zavoda obvezna je odmah o tome pisanim putem navodeći razloge, obavijestiti osiguranu osobu, te je uputiti o daljnjem postupanju.

Članak 7.
Osigurana osoba koja je izvršila izbor doktora u skladu s odred­bama ovoga Pravilnika, ostvaruje zdravstvenu zaštitu pri novoizabranom doktoru od datuma ovjere podataka iz izjave, a najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja izjave, pod uvjetom da nisu nastupile okolnosti iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika.
Dotadašnji izabrani doktor nakon primitka izjave iz stavka 1. ovog članka obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana u skladu s odredbama Zakona o liječništvu i Zakona o stomatološkoj djelatnosti predati novoizabranom doktoru svu zdravstvenu dokumentaciju o osiguranoj osobi.

Članak 8.
Iznimno od odredaba članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika osigurana osoba ima pravo izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar roka od godine dana:
1. ako osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta, odnosno boravka
2. ako osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta, odnosno boravka duže od 3 mjeseca
3. ako izabrani doktor prestane raditi, promijeni sjedište ordinacije ili prestane biti ugovorni doktor Zavoda
4. ako izabrani doktor ima u skrbi veći broj osiguranih osoba od maksimalno mogućeg broja propisanog općim aktom Zavoda po pojedinom timu primarne zdravstvene zaštite
5. ako između osigurane osobe i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje liječenje.
Promjena izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka provodi se na način utvrđen člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika.
O osnovanosti razloga za promjenu izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 5. ovog članka odlučuje posebno povjerenstvo koje imenuje rukovoditelj područnog ureda Zavoda nadležnog prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, a provodi se na način utvrđen člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Članak 9.
Izabrani doktor ima pravo odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju:
1. ako broj opredijeljenih osiguranih osoba koje ima u skrbi prelazi maksimalan mogući broj utvrđen općim aktom Zavoda
2. ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa.
Razlog odbijanja osigurane osobe izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku tiskanici izjave.
Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osigurane osobe samo zato što je osigurana osoba starije životne dobi, bolesna, nepokretna, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik, odnosno iz drugih razloga koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.
O osnovanosti razloga za odbijanje izbora osigurane osobe u slučaju navedenom u stavku 1. točki 2. ovog članka, kao i po prigovoru osigurane osobe u slučajevima iz stavka 3. ovog članka odlučuje posebno povjerenstvo koje imenuje rukovoditelj područnog ureda Zavoda nadležnog prema sjedištu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije izabranog doktora

III. POZIV NA IZBOR IZABRANOG DOKTORA
Članak 10.
Izbor doktora, kao i promjena izabranog doktora putem poziva na izbor izabranog doktora (u daljnjem tekstu: poziv na izbor) iznimno se obavlja tijekom kalendarske godine za područja na kojima je osnovna mreža zdravstvene djelatnosti nepopunjena. Poziv na izbor objavljuje Zavod na odgovarajućim mjestima u poslovnim prostorima područnih ureda Zavoda te domovima zdravlja.
Osnovom poziva na izbor osigurane osobe opredjeljuju se za doktora koji je u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda na način propisan člankom 5. ovog Pravilnika, a koji postaje izabrani doktor osiguranih osoba nakon što postane ugovorni doktor Zavoda, te provedenog postupka potvrde podataka o provedenom izboru, na način propisan člankom 6. ovog Pravilnika.

Članak 11.
Osigurana osoba koja se opredijelila za doktora koji je u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda i nadalje ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu pri ranije izabranom doktoru sve dok doktor u statusu kandidata ne stekne propisane uvjete i postane ugovorni doktor Zavoda.
Ako kandidat za ugovornog doktora ne stekne propisane uvjete osigurana osoba koja ga je izabrala za izabranog doktora ima pravo ponoviti postupak izbora doktora na način propisan ovim Pravilnikom.
Iznimno, u postupku izbora doktora, odnosno promjene izabranog doktora osnovom poziva na izbor iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba može izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar roka od godine dana ako je ordinacija doktora koji je u statusu kandidata bliža mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka od ordinacije dotadašnjeg izabranog doktora ili ako potonji ima u skrbi broj opredijeljenih osiguranih osoba koji prelazi standardni broj propisan općim aktima Zavoda.

Članak 12.
Ne smatra se da je osigurana osoba promijenila izabranog dok­tora ako joj zdravstvenu zaštitu pruži doktor koji u skladu s općim aktom Zavoda privremeno zamjenjuje izabranog doktora za vrijeme dok se on nalazi na godišnjem odmoru, bolovanju, službenom putu, te u ostalim slučajevima njegove privremene nenazočnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i dok­tora stomatologije primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 106/04.).

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/114
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 12. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

Podijeli ovaj post

Komentari

Još nema komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.