Ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući

Ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1358

Na osnovi članka 138. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06. i 118/06.), članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) i članka 28. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 120/06.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine donijelo je
PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se ostvarivanje prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući osigurane osobe (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega), te uvjeti i način njihova ostvarivanja.
Pod pojmom rehabilitacije iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pasivno i aktivno razgibavanje osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) u okviru zdravstvene njege koja se provodi u kući osigurane osobe.

Članak 2.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran u skladu s odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

Članak 3.
Zdravstvena njega osigurane osobe provodi se u svrhu poboljšanja njezinog zdravstvenog stanja i sprječavanja njegovog pogoršanja.
Provođenje zdravstvene njege uključuje i poduku osigurane osobe te članova njezine obitelji o provođenju postupaka zdravstvene njege.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU NJEGU
Članak 4.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:
– nepokretnosti i slabije pokretljivosti (koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe i koriste pomagala za kretanje)
– kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite(u daljnjem tekstu: izabrani doktor) istodobno provodi liječenje u kući, te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
– prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje
– nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za anus praeter i ostale stome
– kod bolesnika u terminalnoj fazi bolesti.

Članak 5.
Prijedlog za zdravstvenu njegu osigurane osobe daje izabrani doktor, u skladu s ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka daje se na tiskanici čiji je oblik i sadržaj propisan općim aktom Zavoda o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.
Odobrenje za provođenje zdravstvene njege prema prijedlogu izabranog doktora daje liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda prema sjedištu ordinacije izabranog doktora.

Članak 6.
Prijedlog za provođenje zdravstvene njege osigurane osobe iz članka 5. ovog Pravilnika izabrani doktor daje nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje osigurane osobe.
U obrazloženju prijedloga za zdravstvenu njegu iz stavka 1. ovog članka, izabrani doktor predlaže postupke u skladu s Odlukom o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis), a prema stanjima utvrđenim u članku 4. ovog Pravilnika i određuje vremensko razdoblje provođenja zdravstvene njege.
Izabrani doktor obvezan je svaku propisanu i odobrenu zdravstvenu njegu prijaviti mjerodavnoj patronažnoj službi, te voditi brigu da zdravstvenu njegu provodi ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse koje je odredio.
Patronažna služba obvezna je tijekom razdoblja pružanja njege obići osiguranu osobu najmanje jednom u 14 dana, te izvijestiti izabranog doktora o njezinom zdravstvenom stanju, rezultatima dotada provedene zdravstvene njege i potrebi njezinog daljnjeg provođenja, odnosno potrebi obavljanja pregleda od strane izabranog doktora.

Članak 7.
Liječničko povjerenstvo područnog ureda Zavoda može osiguranoj osobi uskratiti odobrenje za zdravstvenu njegu ako nakon pregleda osigurane osobe utvrdi da ne postoji medicinska opravdanost za njezino provođenje.

Članak 8.
Na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva područnog ureda Zavoda, kojom je osiguranoj sobi uskraćeno odobrenje za provođenje zdravstvene njege područni ured Zavoda, nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane obvezan je na njezin zahtjev izdati joj prvostupanjsko rješenje u upravnom postupku.

Članak 9.
Provođenje zdravstvene njege može se odobriti maksimalno sedam puta tjedno.
Dnevno se može odobriti postupaka zdravstvene njege u trajanju od maksimalno 135 minuta bez uračunatog vremena puta.

Članak 10.
Zdravstvenu njegu provodi medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar općeg smjera u privatnoj praksi ili medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar radnici ustanove za zdravstvenu njegu u kući koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor za provođenje te zdravstvene zaštite.
Zdravstvenu njegu zdravstveni radnici iz stavka 1. ovog članka provode samostalno u skladu s uputama izabranog doktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući (»Narodne novine« broj 76/02.).

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/117

Urbroj: 338-01-01-07-1

Zagreb, 12. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

Podijeli ovaj post

Komentari

Još nema komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.